225 000 GEC each Bacta Patch
+
275 000 GEC each Healing Stick
+
4 000 000 GEC each Bacta Tank
+
340 000 GEC each Bacta Refill
+
825 000 GEC each MediKit
+
340 000 GEC each Stimpack
+
225 000 GEC each Antidote
+
200 000 GEC each Laser Scalpel
+
Results 1 - 8 of 8